Ảnh hưởng của vitamin đến cá Giò giai đoạn giống

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của Vitamin E và Vitamin C trong thức ăn đến sinh trưởng và thành phần sinh hóa của cá giò được thực hiện trong 4 tuần.

– Khối lượng ban đầu của cá là 2,94g ± 0,5g. Cá được cho ăn 2 lần/ngày. Thí nghiệm được tiến hành với 9 nghiệm thức thức ăn bao gồm: 10oC : 30 E; 20oC : 30 E; 30oC : 30 E; 10oC : 40 E; 20oC : 40 E; 30oC : 40 E; 10oC : 50 E; 20oC : 50E; 30oC : 50 E và nghiệm thức đối chứng(E – C), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với mật độ 12 cá/bể.

– Kết quả cho thấy vitamin E và vitamin C có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá giò giai đoạn giống (P < 0,05), tuy nhiên không có sự khác biệt về thành phần sinh hóa của cá giữa các nghiệm thức thí nghiệm (P > 0,05). Cá cho ăn thức ăn có tỷ lệ 30o C:40E cho tỷ lệ sống (100%), tốc độ tăng trưởng (SGR,WG), hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), lượng thức ăn tiêu thụ (FI), hiệu quả sử dụng protein (PER) đều đạt giá trị tốt nhất. Tốc độ tăng trưởng đạt giá trị thấp ở nghiệm thức 10o C:30E và lô đối chứng. Trong cùng một mức vitamin E, tỷ lệ sống đạt giá trị cao ở các nghiệm thức có bổ sung hàm lượng vitamin C cao.

Ảnh hưởng của vitamin đến cá giò giai đoạn giống, Nguồn: Phạm Thị Anh, Khoa nuôi trồng thủy sản, Đại Học Nha Trang.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây