Articles Posted in the " Chim Yến " Category

  • Chuyển giao kỹ thuật nuôi chim Yến trong nhà

    Với những kết quả nghiên cứu mang tính khoa học và thực tiễn, đặc biệt là việc đưa áp dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu các kỹ thuật tiến bộ trong quy trình nuôi chim yến trong nhà, Công ty
  • Kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà phần I

    Kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà phần I

    Kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà phần 1 Giới thiệu một số yêu cầu kĩ thuật căn bản trong nhà Yến Ðể có một căn nhà Yến thành công vấn đề nhất thiết là phải biết cách quan sát hướng bay của đàn Yến, mở lỗ ra vào và các lỗ liên phòng, liên […]