Articles Posted in the " Tiêu Chuẩn Ngành Thủy Sản " Category


  • Định mức Quốc gia về Khuyến ngư

    Ngày 24 tháng 10 năm 2008, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quyết định 3276/QĐ-BNN-KHCN về việc áp dụng Định mức kỹ thuật tạm thời cho các mô hình Khuyến ngư.