Articles Posted in the " Tiêu Chuẩn Ngành Thủy Sản " Category  • Quy trình nuôi cá Chép V1 thương phẩm

    Quy trình nuôi cá Chép V1 thương phẩm

    TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN123: 1998 QUY TRÌNH NUÔI CÁ CHÉP V1 THƯƠNG PHẨM  Lời nói đầu:  28 TCN 123: 1998 ‘Quy trình nuôi cá chép V1 thương phẩm” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết định số: […]


  • TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 167:2001

    TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 167:2001

    TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 167:2001  CÁ NƯỚC NGỌT – CÁ BỐ MẸ CÁC LOÀI: TAI TƯỢNG, TRA VÀ BA SA – YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish – Broodstock of Giant gouramy, Ba sa catfish and Ba sa bocourti – Technical requirements 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Ðối tượng Tiêu chuẩn […]