Định mức Quốc gia về Khuyến ngư

Ngày 24 tháng 10 năm 2008, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quyết định 3276/QĐ-BNN-KHCN về việc áp dụng Định mức kỹ thuật tạm thời cho các mô hình Khuyến ngư.

– Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đồng thời bãi bỏ qui định về định mức kỹ thuật áp dụng cho mô hình Khuyến ngư trước đây trái với quy định trong Quyết định này.

– Tải Định mức Khuyến ngư File Word.

– Tải Định mức Khuyến ngư File PDF.

Định mức Khuyến ngư, Nguồn: Khuyennongvn.gov.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây