Kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ – mặn

CÁ DA TRƠN
Cá Chình
Cá Hồi
Cá Mú

CÁ DA TRƠN
Cá Kèo
Cá Măng

GIÁP XÁC
Cua Biển
Tôm Thẻ – Tôm Sú