Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

CÁ DA TRƠN
Cá Tra – Cá Basa
Cá Trê
Cá Lăng
Lươn Đồng

CÁ CÓ VẢY
Cá Bống Tượng
Cá Lóc
Cá Rô Phi
Cá Rô Đồng – Cá Rô Đầu Vuông
Cá Sặc Rằn
Cá Thát Lát
Cá Điêu Hồng
Cá Chép
Cá Trắm Cỏ
Cá Mè

GIÁP XÁC
Tôm Càng Xanh
Cua Đinh
Cua Đồng

BÒ SÁT
Ba Ba
Ếch Đồng – Ếch Thái
Rắn Mối
Rắn Ráo Trâu
Rắn Ri Voi
Rùa
Trăn