Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện thủy sản

Ngày 29/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

– Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi tôm nước lợ – Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 02 – 19 : 2014/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao – Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 02 – 20 : 2014/BNNPTNT.

– Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015.

– Tải nội dung Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây