Quyết định 1533/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ

Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1533/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Quy hoạch đã đề ra quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực và một số giải pháp trong quá trình thực hiện:

– Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại mang đặc trưng song nước, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

– Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế – xã hội, trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL;

– phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 2,6 – 3%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015, từ 3,5 – 4%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu dài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo. Đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 2,5 lần so với năm 2008; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

– Tải Quyết định số 1533/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Quyết định 1533/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội thành phố Cần Thơ, Nguồn: Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây