Thông tư số 45 về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện ATTP

Ngày 03/12/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Tải nội dung Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

– Tải nội dung Phụ lục ban hành kèm theo TT 45/2014/TT-BNNPTNT.

– Tải nội dung Mẫu Biên bản kiểm tra.

Thông tư số 45 về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện ATTP, Nguồn: Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây