Quyết định 1167/QĐ-BNN-TCTS về Chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản

Ngày 28/5/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS về Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Mục tiêu của đề án theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần thực hiện Đề án Tái cơ câu nông nghiệp.

– Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án.

– Không ngừng nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch thủy sản.

– Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế, cơ chế chính sách,…

– Rà soát, điều chỉnh cơ cấu đầu tư công và thực hiện các Chương trình, Đề án trọng điểm,…

– Tổ chức lại sản xuất trong nuôi trồng và khai thác thủy sản.

– Thúc đẩy thương mại thủy sản, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo nghề.

– Tải Quyết định 1167 về Chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản.

Quyết định 1167/QĐ-BNN-TCTS về chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản, Nguồn: Chinhphu.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây