Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 10 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

– Đề án đã chính thức công bố những mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp cụ thể cho việc phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn tới.

– Mục tiêu của Đề án phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 2,6 – 3%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015, từ 3,5 – 4%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu dài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo. Đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 2,5 lần so với năm 2008; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

– Tải Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nguồn: Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây