Quyết định số 1445 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam

Ngày 16 tháng 08 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” với nội dung chủ yếu sau:

– Quy hoạch phát triển thủy sản phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cả nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tiếp tục đưa thủy sản trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn với khả năng cạnh tranh cao.

– Quy hoạch phát triển thủy sản trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản cùng với quá trình hiện đại hóa nghề cá. Hình thành các trung tâm nghề cá lớn, gắn kết với các ngư trường trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, với khu công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

– Quy hoạch phát triển thủy sản hướng đến …

– Tải Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Nguồn: Chinhphu.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây