Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)

Ngày 6/9/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP).

– Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP).

– Quy phạm này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản (không phân biệt đối tượng, hình thức nuôi); hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (không áp dụng cho cá cảnh).

– Quyết định này thay thế Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 5/7/2011 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Tải nội dung Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 9 năm 2014.

Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP), Nguồn: Vasep.com.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây