Quyết định số 540 về chính sách tín dụng đối với người nuôi Tôm và cá Tra

Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra. Quyết định quy định việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ


đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2013.

1. Quy định xử lý các khoản nợ
– Theo Quyết định này, tổ chức tín dụng xử lý các khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ trên cơ sở cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ), không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu. Ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau. Đối với khách hàng đã trả xong nợ gốc, nhưng chưa trả hết nợ lãi thì thoả thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo.

– Đối với các khoản nợ quá hạn không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh…), tổ chức tín dụng quyết định khoanh nợ trong thời hạn 3 năm đối với khách hàng. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tín dụng yêu cầu khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ, hoàn tất các thủ tục khoanh nợ để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 31/7/2014.

– Trong thời gian khoanh nợ, tổ chức tín dụng tính lãi nhưng không thu của khách hàng. Sau 3 năm khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi cho khách hàng. Đối với trường hợp không trả được nợ gốc thì tổ chức tín dụng xử lý theo quy định của pháp luật. Số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ, tổ chức tín dụng xem xét thực hiện miễn, giảm lãi theo các quy định hiện hành.

2. Tiếp tục cho vay mới
– Tổ chức tín dụng được tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý theo Quyết định này.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 3 năm. Việc giải ngân đối với tổ chức tín dụng căn cứ vào vào danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do tổ chức tín dụng báo cáo.

3. Thời gian hiệu lực
– Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

– Tải Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Quyết định số 540 về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra, Nguồn: Chinhphu.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây