Thông tư 30 Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

– Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

– Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

– Tải nội dung Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT.

– Tải nội dung Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Tải nội dung Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây